lørdag 17. mars 2012

8. mars 2012

Ofte når jeg leser diskusjoner om kvinner og menn på nettet, så blir jeg slått av at mange har et spesielt bilde av hvordan ”den moderne norske kvinnen” er. Og det er slett ikke et positivt bilde. Norske kvinner er vanskelige og kravstore. De er slemme mot mennene sine, vil bare ha pengene deres, og er bare opptatt av å sitte på kafè med venninner, mens mann og barn går for lut og kaldt vann (for den stakkars mannen er ikke i stand til å ta vare på barna, må vite). Eller som Øystein Storeide uttrykte det da han i Sunnmørsposten fikk utbre seg om alt det forferdelige som kvinnesaken hadde ført til (til og med på 8. mars): ”Dei er så bortskjemde! Dei kan kanskje trille ei barnevogn, taste på ein mobiltelefon og sjå inn i ein dataskjerm (…) no har kvinnene vorte harde og storforlangande.”

Om dette bare hadde vært meningene til en bygdeoriginal fra Sunnmøre, så hadde det ikke vært noe problem. Men når bygdeoriginalen får egen facebook-fanklubb, og kommentarfeltet etter artikkelen hans er fullt av menn som kommer med lignende sytete påstander, så viser det at kvinnesaken ikke har kommet så langt som man skulle håpe her i landet. Og vi har fortsatt en jobb å gjøre, både 8. mars, og alle andre av årets 365 dager. Er det virkelig å være hard og storforlangende når man forventer at mannen skal gjøre sin del av husarbeidet? Er det å være hard og storforlangende når man ønsker respekt for den jobben man gjør, og skikkelig lønn, på lik linje med menn? Noe av det tragikomiske i hele saken er at den ene delen av de som sier seg enige med Storeide, vil ha kvinnene tilbake til kjøkkenet, mens den andre delen klager over at kvinner bare vil sitte på rumpa og få penger av mannen, i stedet for å jobbe. Damned if you do, damned if you don’t.

Mine erfaringer med det kjønnsrollemønsteret som Storeide trekker frem som det eneste rette, viser et helt annet bilde en det han presenterer. Som en av ganske få i min generasjon, er jeg oppvokst med en hjemmeværende mor. Storeide gir uttrykk for sitt syn på det moderne ekteskapet når han sier ”Tenk å kome heim til reine sagbruket, som hyler og kvin, og ropar «Lag maten din sjølv»”. Min egen erfaring er at det ”hylende og hvinende sagbruket” er noe som oppstår når en stakkars kvinne har tilbrakt hele dagen enten alene, eller omgitt av små barn, uten mulighet for kontakt med andre voksne. Når hun har som eneste hovedoppgave å gjøre den jobben som bare synes når den IKKE er gjort, nemlig husarbeidet. Når hun i stedet for å ha en egen månedlig sum med sine egne penger, er avhengig av det som mannen kan gi henne. DA kan frustrasjonen til slutt gi seg uttrykk i at man skriker til mannen at nok er nok. Og dette er det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret som Storeide og andre fremhever som det eneste rette.

De som argumenterer mot Storeide og hans meningsfeller, bruker ofte det argumentet at den norske økonomien slik den er i dag krever at det er to inntektskilder for hver husholdning. Selv om dette argumentet blir brukt for å støtte oppunder at kvinner skal være selvstendige, så mener jeg at det er feil i logikken. Så lenge økonomien krever at mange jobber, kan kvinnene få lov til å være med i arbeidslivet, men når økonomien ”bedrer” seg, så har de å tusle hjem til kjøkkenbenkene sine? Nei, kvinner skal delta i arbeidslivet fordi de er gitt en hjerne og to dyktige hender på lik linje med menn. De har like evner, og det eneste riktige blir derfor å gi dem like muligheter. Vi har ikke ordentlig likestilling før ”hjemmeværende husfar” er et begrep på lik linje med ”hjemmeværende husmor”, og det er like vanlig å møte kvinnelige ingeniører som mannlige.


(http://www.smp.no/nyheter/soere/article435937.ece).

mandag 28. februar 2011

Ingen feministisk gullalder.

Mange arkeologer ser ut til å ha et behov for å tolke forskjellige perioder av vår forhistorie til å dreie seg om feministiske gullaldre, enten det er mesolitikum eller bronsealderen som får denne æren. Mesolitikum blir ofte også sett på som en fredens tid, uten krig eller konflikter, og hvor altså de feminine verdiene, det ”kvinnelige, fruktbare og fødende”, stod i sentrum. Kriger og konflikter ble i følge dette synet først en del av menneskets virkelighet ved innføringen av jordbruket, og da ble også det mannlige og aggressive oppvurdert.

Ser man nærmere på det, er bevisene for dette ”fall from grace” forsvinnende små, og i en stor grad påvirket av forskerens egen samtid. La oss for eksempel se på det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret vi får presentert i det meste av arkeologisk litteratur, at mennene var jegere, og kvinnene sankere. Hvis kvinnene i det hele tatt blir tildelt en jegerrolle, så er det utelukkende for småviltjakt.

Kvinne = sanker-synet kan tas til inntekt for den feministiske gullalder, ved at man antar at kvinnene med dette brakte mest mat i hus, og derfor fikk mest respekt. Men selv om man godtar grunnpremisset (menn = jegere, kvinner = sankere) + de anslagene som sier at sankingen stod for den største prosentandelen av maten, så kan man ikke slutte av det at kvinner hadde høy status. Det er ikke automatisk slik at de som bringer inn mest mat, har høyest status. Man kan heller ikke se bort i fra at kjøtt kan ha hatt høyere status enn plantebasert mat også i mesolitikum.

Et lignende grunnpremiss er kvinne = husmor. Her antas det at kvinner i hovedsak holdt seg rundt leiren, hvor de sanket inn mat, stelte med barna, og gjorde andre huslige sysler. Mennene derimot la av gårde på lange jaktturer. I følge dette synet hadde kvinnene høy status fordi de styrte ”hjemmet”. Vi har imidlertid få beviser for den hjemmeværende sankerkvinnen. En studie av barneknokler viser et vekstmønster som viser at perioder med bra kosthold er avløst av perioder med dårlig. Enkelte forskere har tolket dette til å bety at barnas mødre i perioder var fraværende fra leiren, og at barna dermed mistet den ekstra næringskilden som brystmelk representerte (dette er snakk om et samfunn hvor amming varte adskillig lenger enn det som er vanlig i dag). Dette peker heller mot et samfunn hvor både kvinner og menn var la ut på lange ferder, mens barn og gamle var tilbake i leiren.

Det er klart at vi ikke kommer noen vei dersom vi ikke kan legge fra oss våre implisitte forestillinger om hvordan en familie eller et samfunn fungerer. Gullaldertankegangen blir i dette tilfellet en felle, snarere enn en plattform for videre fruktbar forskning.

lørdag 26. februar 2011

Sticks and stones may break my bones....

Psykologen Jan Atle Andersen har i et intervju med Bergens tidende kommet med flere uttalelser om mobbing, som har satt sinnene i kok. (Se Aftenpostens omtale av saken her: http://www.aftenposten.no/helse/article4030048.ece) Han legger vekt på at mobbeofre lar seg krenke av mobberne, altså at det i bunn og grunn er mobbeofrenes egen feil.

Mitt første ankepunkt mot Andersen, er at han blander kortene. Han snakker både om mobbing på skolen, og konflikter i arbeidslivet, og mener tydeligvis at samme metode bør gjelde i alle tilfeller. Men der et voksent menneske kan reflektere rundt sin situasjon, har et barn mye lettere for å trekke konklusjoner basert på flertallets avgjørelser. ”Ingen i klassen liker meg” kan fort bli internalisert som ”jeg er en person som ikke fortjener å bli likt”, uten at dette har vært en bevisst avgjørelse hos barnet.

Andersen mener at ”barn må lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo”. Men mennesket er et sosialt dyr, og som sådant er vi opptatt av hva andre mener om oss. I løpet av oppveksten formes vi som mennesker, og utvikler det Dorothy Rowe kaller ”our sense of self”. Mens mobbing når vi er små, dessverre har en tendens til å internaliseres, og bli en del av hvordan vi ser på oss selv, så vil mobbing når vi er voksne føles som stadige og utmattende angrep nettopp på ”our sense of self”. Ord har makt til å forandre måten vi ser oss selv på. I ”Gjesten” av Simone de Beauvoir, velger til slutt hovedpersonen, Françoise, å myrde sin venninne Xaviere, fordi hun ikke kan godta Xavieres syn på henne som person, og heller ikke kan godta at dette synet skal få leve videre i verden. Andersens meninger minner om høvdingens, i det afrikanske eventyret om haren og høvdingen.

Mitt tredje ankepunkt, er at Andersen viser en manglende vilje til å godkjenne at mennesker er forskjellige, noe som definitivt er en dårlig egenskap hos en psykolog. Om noen av de negative tilbakemeldingene sier han: ”Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord”. Imidlertid virker uttalelsene han kommer med i løpet av artikkelen som om han mener: ”Dette virker for meg, ergo skal det virke for ALLE andre, og hvis det ikke virker for noen, så er det ikke fordi min teori er gal, men fordi det er noe feil med DEM.” Han sier også: ”De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv.” De som blir sinte og sårede over utspillet, har kanskje ikke tatt ansvar for egne følelser, men det Andersen gjør er å nekte å ta ansvar for effekten av sine handlinger, og det kan sammenlignes med de mobberne som kommer med stygge og sårende uttalelser, som de forlanger at mottageren skal akseptere, for ”det var jo bare en spøk…”

Det fjerde, og mest avgjørende ankepunktet, er at han bruker mobbetaktikker i sin omtale av folk som mener han tar feil. For eksempel sier han om noen av kritikerne at de er ”personer som sier de har vært mobbeofre”, og velger dermed å trekke deres oppfattelse av virkeligheten i tvil. Det samme gjelder Karita Bekkemellem, og hennes fortelling om mobbing på Stortinget. Og når andre psykologer mener at Andersen kommer med disse utspillene for å skape blest om seg selv, så svarer han med at ”jeg tenker heller at de snakker om seg selv”. Han driver altså både med latterliggjøring av motstandere, og med å trekke deres motiver og virkelighetsoppfatninger i tvil. Med dette viser han at han en god porsjon arroganse, og at han selv ikke kan følge opp sine egne anbefalinger om å se en sak fra flere sider.

onsdag 27. oktober 2010

Why bad things happen to good people.

Hvorfor det skjer kjipe ting med gode mennesker, er et spørsmål mange har stilt seg. Noen religioner løser dette problemet med at lønn eller straff for det man gjør i dette livet, kommer etter døden, enten det er i et dødsrike, eller i det neste livet. Læren om karma, for eksempel, går (veldig simplifisert) ut på at det du gjør i dette livet, vil påvirke hva slags status du får i det neste. Imidlertid ser jeg stadig en tendens til at læren om karma omfortolkes til det jeg pleier å kalle ”Earl Hickey-versjonen”, nemlig at gode og onde gjerninger skal lønnes i DETTE livet. Dette ser ut til å være særlig utbredt i USA.

Problemet med alt som postulerer belønning og straff i dette livet, er selvfølgelig at det er mulig å motbevise. Men det en slik tro først og fremst beviser, er at det finnes en allmenmenneskelig lengsel etter rettferdighet. Noe i oss forlanger at den forsømte Askepott skal få prinsen, mens stemoren og søstrene straffes. Så kan man jo spørre seg, om vår trang til rettferdighet blir utviklet av eventyrene og fortellingene vi blir fortalt som små, eller om disse fortellingene appellerer til oss nettopp på grunn av deres innebygde rettferdighet. Jeg tror den siste forklaringen er den riktige. Eventyr varierer fra sted til sted, men de følger allikevel samme form, med belønning og straff. Er lengsel etter (en ofte egendefinert) rettferdighet noe alle mennesker har til felles?


“All right,” said Susan. “I’m not stupid. You’re saying humans need … fantasies to make life bearable.”
REALLY? AS IF IT WAS SOME KIND OF PINK PILL? NO. HUMANS NEED FANTASY TO BE HUMAN. TO BE THE PLACE WHERE THE FALLING ANGEL MEETS THE RISING APE.
“Tooth fairies? Hogfathers? Little –”
YES. AS PRACTICE. YOU HAVE TO START OUT LEARNING TO BELIEVE THE LITTLE LIES.
“So we can believe the big ones?”
YES. JUSTICE. MERCY. DUTY. THAT SORT OF THING.
“They’re not the same at all!”
YOU THINK SO? THEN TAKE THE UNIVERSE AND GRIND IT DOWN TO THE FINEST POWDER AND SIEVE IT THROUGH THE FINEST SIEVE AND THEN SHOW ME ONE ATOM OF JUSTICE, ONE MOLECULE OF MERCY. AND YET—Death waved a hand. AND YET YOU ACT AS IF THERE IS SOME IDEAL ORDER IN THE WORLD, AS IF THERE IS SOME … SOME RIGHTNESS IN THE UNIVERSE BY WHICH IT MAY BE JUDGED.
“Yes, but people have got to believe that, or what’s the point—”
MY POINT EXACTLY.
Terry Pratchett, Hogfather.

tirsdag 16. februar 2010

Akademisk frihet? Neppe.

Et universitet er ikke en bedrift. Det er et sted som burde verdsette den frie tanke, et sted hvor de ansatte burde få uttale seg fritt både om samfunnet generelt og om universitetet spesielt. Dersom ledelsen, enten det er ved et fakultet eller et institutt, fatter beslutninger som vil skade enkelte fag, burde det ikke bare være professorenes rett, men også deres plikt å si ifra.

Nedkvitne-saken ved Universitetet i Oslo har dessverre vist at virkeligheten ligger langt unna idealet om den akademiske friheten. Når en professor blir sparket fra sin stilling med begrunnelsen at han har brutt ”lojalitetsplikten” overfor arbeidsgiver, vil dette i sin ytterste konsekvens føre til at ansatte ved universitetet ikke lenger tør stå åpent frem med sin kritikk av den faglige og administrative ledelsen.

Så må man også spørre seg hvor stor lojalitet ledelsen på et institutt egentlig kan forvente. Hvor hårsår er det lov til å være for en instituttleder? Må man ikke som leder ta avgjørelser som man må være beredt på å få kritikk for? Og burde ikke lojalitet gå begge veier? Dersom man som instituttleder forventer lojalitet fra de ansatte, burde det være en selvfølge at man viser samme type lojalitet overfor de ansatte og deres fag.

Den andre begrunnelsen man brukte for å gi Nedkvitne sparken, var at han var en belastning for arbeidsmiljøet. Presedensen saken hans setter vil imidlertid fort kunne bli en adskillig større belastning for arbeidsmiljøet ved universitetet, da den svekker de ansattes varslingsrett, og vil legge lokk på forhold som tidligere kunne tas opp i åpne diskusjoner. En person alene kan ikke skape en konflikt. Å utpeke en person som syndebukk er heller ikke en særlig konstruktiv måte å forbedre et arbeidsmiljø på. I stedet bør man spørre seg om det er mer strukturelle grunner som fører til det dårlige arbeidsmiljøet på IAKH, så som ressursknapphet, og den bukken og havresekken-problematikken man får når instituttlederen, som skal fordele de knappe ressursene, kommer fra et spesifikt fagfelt.

Dersom man lurer på om Nedkvitne hadde rett når han kritiserte instituttet for å nedprioritere middelalderhistorie, er det bare å slå opp på hjemmesidene til Institutt for arkeologi, konservering og historie, og se hvor mange ansatte som arbeider med moderne historie, i forhold til hvor mange som arbeider med middelalderhistorie. Forholdet er ca. 5/39.

torsdag 4. februar 2010

Ikke kødd med nasjonalskatten vår!

I disse dager diskuteres det for fullt om vikingskipene skal flyttes fra Bygdøy til Bjørvika, eller ikke. Imidlertid er det en viktig ting som de fleste debattantene overser: Hvis ikke samlingen på Bygdøy tåler å flyttes, så er det heller ikke snakk om å flytte den. En rapport utført av SafeTec i 2002 slår fast at 25 %, dvs. en hel fjerdedel av samlingen, kan bli ødelagt ved flytting til Bjørvika. Samme rapport mener at skipene selv kan flyttes, men rapporten har ikke tatt stilling til at Osebergskipet er satt sammen av over 2000 biter, og at det å utelukkende undersøke styrken på treverket, ikke sier noe om selve skipet vil overleve overfarten til Bjørvika. Et museum har tre oppgaver: formidling, forvaltning og forskning. Skal hensynet til formidling veie så tungt at man ødelegger det man i utgangspunktet skal formidle?

Det som har manglet helt i debatten hittil, er en grundig utredning om hvorvidt det vil være mulig å gjøre Vikingskipshuset bedre egnet til å ta vare på skipene også i fremtiden. Hva kan gjøres for å forbedre inneklimaet i bygget? Hvordan kan man beskytte skipene bedre? Hvordan kan man forbedre formidlingssituasjonen i bygget slik det er nå?

Jeg er verken konservator eller ingeniør. Jeg kan ikke si noe om hvordan bygget kan forandres slik at samlingen vil få bedre forhold. Men jeg kan si noe om hvordan formidlingssituasjonen kan forbedres. Først og fremst burde man lage audioguider. Dette vil for det første gjøre at guiding blir museets eget ansvar, ikke Oslo-guidenes. Det vil også gjøre at lydnivået i bygget blir noe forbedret. I tillegg burde man bygge et eget vikingsenter ved siden av Vikingskipshuset. KHM har nok vikingartefakter for to museer. Man burde også i større grad knytte levende historie-grupper opp mot museet, og la disse stå for deler av formidlingen. Det har vært sagt at et nybygg rett ved museet vil skape vibrasjoner i grunnen, og derved skade gjenstandene. Imidlertid kan man vel neppe hevde at det vil være noe særlig bedre å måtte rive deler av museet for å få skipene ut av bygningen.

Det at Folkemuseet og vikingskipene er naboer, gavner begge museene, både fordi det trekker folk dit, og fordi de som kommer fordeles på to museer. Å flytte skipene vil heller ikke minke trafikken ut dit, Folkemuseet kan man tross alt ikke flytte på. De andre museene på Bygdøy har også interesse av at vikingskipene blir værende. Hvis de flyttes, vil det bryte opp museumsfellesskapet på Bygdøy, ødelegge det fokuset på norsk sjøfartshistorie som man har der nå, og om mulig ødelegge en fjerdedel av en unik samling artefakter. Dette tatt i betraktning, burde ikke avgjørelsen om vikingskipene bør flyttes eller ikke, være så veldig vanskelig å ta…

mandag 1. februar 2010

Vikingskipshuset

Vikingskipsmuseet ble tegnet av Arnstein Arneberg, og bygget i 1932. Selve bygget ligner en kirke, og mange turister som kommer dit tror at dette var museets opprinnelige funksjon. Det kan virke noe anakronistisk å huse vikingskipene i et kirkeaktig bygg, men det ligger mange tanker bak avgjørelsen.

De tre vikingskipene var alle gravmonumenter. Båt- og skipsgraver var vanlige langs nordsjøkysten i både ynger jernalder og vikingtiden. Vikingskipshuset er altså tenkt som et slags mausoleum, bygd i respekt for de gravene som ble forstyrret da skipene ble utgravd. Skjelettrestene ble i første omgang gravd ned igjen, men er nå tatt opp igjen, og er også plassert i Vikingskipshuset. De vil ikke bli gravd ned igjen, siden det viste seg at man ikke hadde sikret restene godt nok forrige gang.

En annen grunn til at bygget er kirkeformet, er fordi man regnet vikingene som ansvarlige for å ha brakt kristendommen til Norge, ved den økede kontakten med Europa. Jeg er usikker på hva dagens forskere mener om akkurat dette spørsmålet. Tidligere har man sannsynligvis lagt for stor vekt på Norges isolasjon fram til 793, men ut i fra nyere gravfunn vet vi at Norge hadde stor kontakt med kontinentet allerede fra romertiden. Altså må vi regne med at nordmenn kjente til kristendommen lenge før vikingtiden, selv om tilløpet av kristne treller i løpet av vikingtiden kan ha ført til økt spredning av den nye religionen.